I Region Midtjylland er bruger- og pårørendeundersøgelserne på socialområdet gennemført i perioden marts til juni 2019 med deltagelse af 71 borgere og 42 pårørende. 

Resultater fra brugerundersøgelsen
Kommunikation
Borgerne er overordnet set tilfredse med kommunikationen på tilbuddene. Omgangstonen beskrives generelt som god, og borgerne oplever sig forstået og støttet i deres kommunikation. De beskriver generelt en god kontakt til personalet. Som særligt positivt fremhæves en humoristisk omgangstone, ligeværd i relationen og det at blive mødt som menneske fremfor som diagnose. Borgerne giver desuden generelt udtryk for at få den fornødne hjælp og støtte til at kommunikere med omverdenen udenfor tilbuddet.

Opmærksomhedspunkter: Borgerne giver udtryk for vigtigheden af at kende og forstå personalets mellemregninger, herunder baggrunden for regler og beslutninger, både individuelt og generelt. De betoner desuden vigtigheden af at være orienteret ved skift i personalegruppen og giver udtryk for, at udskiftning i personalegruppen og brug af vikarer kan påvirke kommunikationen negativt.

Indflydelse på eget liv
Generelt beskriver borgerne at have stor indflydelse på konkrete ting i hverdagen, herunder fx mad, deres hjem og aktiviteter. De tilkendegiver generel tilfredshed med niveauet for selvbestemmelse og måden, de har medindflydelse på. Det lykkes generelt godt at tage udgangspunkt i borgernes interesser og ønsker i forhold til tilbuddenes aktiviteter. Borgerne oplever at vide, hvor de skal henvende sig med deres ønsker, og udtrykker en generel tilfredshed med beboermøder og lignende.

Opmærksomhedspunkter: Borgerne udtrykker et generelt ønske om at kende til begrundelserne for regler på tilbuddene. Der udtrykkes ønsker om en kortere vej fra tanke til handling, herunder mere spontane aktiviteter eller hurtigere tilbagemeldinger på forespørgsler. Borgerne betoner desuden vigtigheden af sociale fællesskaber og efterspørger i endnu højere grad personalets støtte til etablering af og deltagelse i forskellige fællesskaber.

Individuelle planer
Borgerne er generelt tilfredse med arbejdet med de individuelle planer, kender generelt til planer, mål og delmål samt deltager selv i arbejdet med planerne.

Opmærksomhedspunkter: Ikke alle borgere kender egne mål. Nogle borgere oplever, at rammerne omkring målarbejdet kan virke demotiverende. Det er vigtigt for borgernes motivation til at arbejde med mål, at de oplever støtte hertil fra personalet, at målene tager udgangspunkt i borgerens ønsker og opleves som meningsfulde for borgeren.

Hjælp og støtte
Borgerne oplever generelt at få hjælp og støtte til det, de har brug for. Det opleves særligt positivt, at støtten også gives på sårbare tider af døgnet og i sårbare situationer. Borgerne betoner desuden værdien af en tydelig dagsstruktur, en individuelt tilpasset behandlingstilgang og brugen af faste vikarer fremfor skiftende.

Opmærksomhedspunkter: Borgerne udtrykker et generelt ønske om, at aktiviteter tilrettelægges, så man kan undgå at aflyse dem, trods sygdom og andet.

Sundhed og trivsel
Borgerne oplever generelt et stort fokus på sundhed og trivsel samt tilstrækkelig mulighed for sund kost, motion, aktiviteter og støtte til fx læge og psykologbesøg. Borgerne giver desuden generelt udtryk for, at samvær med medbeboere og andre giver trivsel.

Opmærksomhedspunkter: Flere borgere giver i undersøgelsen udtryk for, at de isolerer sig bevidst eller ubevidst og oplever ensomhed. Dette understreger vigtigheden af en opmærksomhed hos personalet på risikoen for isolation, på at være undersøgende på årsagen, på betydningen af aktiviteter og fællesskaber og facilitering af tilpassede fællesskaber, der kan rumme forskellighed og individuelle behov. Nogle borgere efterlyser bedre mulighed for sund mad og motion.

Tryghed
Borgerne har generelt et stort fokus på tryghed og betoner betydningen af at være tryg på tilbuddet. På tværs af rapporterne udtrykkes oplevelsen af, at det er rart og trygt at være på tilbuddene, samt at borgerne oplever trygge relationer med medarbejderne.

Opmærksomhedspunkter: Flere borgere giver udtryk for oplevelsen af, at medbeboere kan skabe utryghed (for eksempel ved misbrug, udadreagerende adfærd, tyveri, selvskade med mere) og betoner vigtigheden af personalets hjælp til at forebygge og håndtere sådanne situationer, så de ikke føles utrygge.


Resultater fra pårørendeundersøgelsen
Samarbejde med tilbuddet
De pårørende oplever generelt et udmærket samarbejde med tilbuddene. De giver udtryk for stor lydhørhed fra personalets side, for at føle sig inddraget og for, at deres viden om borgerne anvendes. Flere giver udtryk for en god forventningsafstemning og en klar ansvarsfordeling. Mange pårørende fremhæver særligt det positive i en god ansvarsfordeling, hvor tilbuddet tager sig af behandling/faglig indsats, så man som pårørende alene skal være forældre/familie.

Kommunikation og information
De pårørende er generelt tilfredse med informationen og kommunikationen på tilbuddene. De oplever at få den information, de har behov for, både generelt og i relation til deres borgere, og er også tilfredse med frekvensen af information. Der er en generel tillid til, at tilbuddet tager kontakt, når der er behov, og mange understreger det positive i, at man altid kan ringe, og at personalet tager sig tid til at snakke.

Faglighed
De pårørende er generelt meget tilfredse med tilbuddenes faglighed. De beskriver en høj faglighed med mange forskellige kompetencer, gode aktiviteter, fagligt og menneskeligt dygtige medarbejdere, fokus på borgernes velbefindende og giver generelt udtryk for, at de oplever, at deres borgere er i god udvikling på tilbuddene. Flere finder det desuden værdifuldt, at nogle tilbud holder faglige oplæg for pårørende og faciliterer netværk, hvor man kan dele viden og erfaringer med andre pårørende.

Samarbejde med eksterne
De pårørende oplever generelt et godt samarbejde mellem tilbuddene og eksterne aktører, som for eksempel kommunen og sundhedsvæsenet. Flere pårørende fremhæver, at de er glade for, at tilbuddene tager ansvaret for disse samarbejder, i det de ofte selv har følt samarbejdet og ansvaret svært.

Opmærksomhedspunkter fra pårørendeundersøgelsen:

• De pårørende udtrykker generelt bekymring i forhold til stor personalegennemstrømning og brug af vikarer og påpeger sårbarheden ved en organisering med en enkelt kontaktperson fremfor teams omkring borgerne.
• Der udtrykkes et generelt ønske om information ved ændringer i personalegruppen/borgergruppen (fx nyhedsbrev/hjemmeside), og at informationer, datoer og lignende gives så tidligt som muligt.
• Flere pårørende understreger vigtigheden af en god forventningsafstemning og en klar ansvarsfordeling mellem tilbud og pårørende allerede fra borgerens indflytning.
• Flere pårørende oplever det komplekst med borgerens overgang fra barn til voksen.
• Flere pårørende efterspørger andre aktiviteter for deres borgere samt betoner vigtigheden af, at aktiviteter ikke aflyses.
• Flere pårørende foreslår brug af frivillige, herunder pårørende, til at hjælpe med opgaver og aktiviteter på tilbuddene.

I Region Midtjylland sker den konkrete opfølgning på resultaterne fra bruger- og pårørendeundersøgelserne på de deltagende botilbud og specialområder.

I dette Auditreferat fra brugerundersøgelsen i Region Midtjylland, kan der læses nærmere om resultaterne.